Säännöt

Järvenpään retkeilijät ry


SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Järvenpään retkeilijät ry ja kotipaikka on Järvenpää.

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikenikäisten retkeilyä ja liikuntaharrastusta sekä liikunnallista elämäntapaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää luonto- ja kulttuuriretkiä, vaelluksia, liikuntatapahtumia, kursseja, leirejä, talkoita ja juhlia. Toiminnassa otetaan huomioon luonnon arvot ja ympäristön suojeleminen. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden
Retkeilyliiton jäsenyhdistysten kanssa samoin kuin sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka ovat suuntautuneet retkeily- ja liikuntatoimintaan sekä ympäristönsuojeluun. Yhdistys harjoittaa yhteistoimintaa kotikuntansa viranomaisten sekä eri sivistys- ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

3 §

Yhdistys voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi harjoittaa kioskitoimintaa sekä majoitus- ja
ravitsemusliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.

YHDISTYKSEN JÄSENET

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.

JÄSENTEN VELVOLLISUUDET

5 §

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

6 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokoukselle. Erotessaan jäsenen on palautettava hallussaan oleva Retkeilyliiton tai yhdistyksen oman tukikohdan avain. Yhdistyksen hallitus voi erottaa
jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana taikka muulla tavoin vahingoittaa yhdistyksen toimintaa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

7 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa. Varsinaisen kokouksen tehtävänä on:

1) valita kokouksen toimihenkilöt,

2) käsitellä hallituksen kokoukselle valmistelemat asiat sekä ne jäsenten ehdotukset, jotka kahta viikkoa ennen kokousta on jätetty hallitukselle sekä

3) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut kokoukselle esitetyt asiat.

Kohtien 1-3) lisäksi kevätkokouksen tehtävänä on:

4) käsitellä hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta,

5) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,

Kohtien 1-3) lisäksi syyskokouksen tehtävänä on:

4) hyväksyä talousarvio ja päättää varsinaisen jäsenen jäsenmaksujen suuruudesta,

5) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,

6) valita hallituksen puheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten,

7) valita kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa,

8) valita yhdistyksen edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin. Yhdistyksen kokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni.

8 §

Yhdistys kokoontuu, paitsi varsinaisiin kokouksiinsa, myös muulloin hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai mikäli 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivulla ja jäsenkirjeessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

9 §

Asioista, joita jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen ehdotus viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

YHDISTYKSEN HALLINTO

10 §

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja 5–7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä, joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksen ulkopuolelta
valituilla sihteerillä ja taloudenhoitajalla on hallituksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen velvollisuus on edistää yhdistyksen toimintaa, pitää jäsenluetteloa, hoitaa sääntöjen mukaisesti yhdistyksen yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta. Hallitus
voi harkinnan mukaan nimetä avukseen jaostoja ja työryhmiä. Hallitus tiedottaa toiminnastaan yhdistyksen jäsenistölle parhaaksi katsomallaan tavalla.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen puolet hallituksen
muista jäsenistä on saapuvilla. Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai suullisesti vähintään kolme päivää ennen kokousta. Hallitus voi kokoontua välittömästi kaikkien osallisten niin päättäessä.

11 §

Hallituksen on jätettävä toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa niistä hallitukselle kirjallinen lausunto viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. Yhdistyksen
tilikausi on kalenterivuosi.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan tai muun hallituksen valtuuttaman henkilön kanssa.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13 §

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, mikäli molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista kannattaa vähintään 3/4 kaikista
äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Retkeilyliitto ry:lle.

15 §

Tilanteissa, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.