Säännöt

1 §
Seuran nimi on Järvenpään Retkeilijät ry ja kotipaikka on Järvenpää

SEURAN TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

2 §
Seuran tarkoituksena on edistää retkeilyä ja liikuntaharrastusta sekä näihin liittyvää valistus-, opetus- ja järjestötoimintaa jäsentensä ja muiden kansalaisten keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää retkiä, toimintaan liittyviä näytöksiä, juhlia ja kursseja. Toiminnassa otetaan huomioon luonnon arvot ja ympäristön suojeleminen. Seura toimii yhteistyössä niiden yhteisöjen kanssa, jotka ovat suuntautuneita retkeily- ja liikuntatoimintaan. Seura harjoittaa yhteistoimintaa eri sivistysjärjestöjen ja kotikuntansa kunnallisten elinten kanssa. 

3 §
Seura voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä hallita ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Seura voi harjoittaa kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. 

SEURAN JÄSENET

4 §
Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen, jonka seuran johtokunta hyväksyy. Seura voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

JÄSENTEN VELVOLLISUUDET

5 §
Seuran jäsenen on suoritettava jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää seuran syyskokous. 

6 §
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana taikka muulla tavoin vahingoittaa seuran toimintaa. 

SEURAN KOKOUKSET

7 §
Seuran varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Varsinaisen kokouksen tehtävänä on:

1) valita kokouksen toimihenkilöt,

2) käsitellä johtokunnan kokoukselle valmistelemat asiat sekä ne jäsenten ehdotukset, jotka kahta viikkoa ennen kokousta on jätetty johtokunnalle sekä

3) päättää muista esille tulevista asioista.

Lisäksi kevätkokouksen, joka pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa, tehtävänä on:

4) käsitellä johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto ja vahvistaa tilinpäätös,

5) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,

ja syyskokouksen, joka pidetään vuosittain loka-marraskuussa, tehtävänä on:

4) hyväksyä talousarvio ja päättää varsinaisen jäsenen jäsenmaksujen suuruudesta,

5) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,

6) valita johtokunnan puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet seuraavaa kalenterivuotta varten,

7) valita kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa,

8) valita seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin. Seuran kokouksissa on kullakin 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni.

8 §
Seura kokoontuu, paitsi varsinaisiin kokouksiinsa, myös muulloin johtokunnan katsoessa sen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatiessa. Kokouskutsu julkaistaan seuran omassa jäsenlehdessä tai jäsenkirjeessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

9 §
Asioista, joita jäsenet haluavat seuran kokouksissa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen ehdotus viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

SEURAN HALLINTO

10 §
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajaa ja 5-7 jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä, joko keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta, sihteerin ja taloudenhoitajan. Johtokunnan ulkopuolelta valituilla sihteerillä ja taloudenhoitajalla on johtokunnan kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Johtokunnan velvollisuutena on edistää seuran toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta. Johtokunta voi harkinnan mukaan nimetä avukseen jaostoja ja työryhmiä. Johtokunta tiedottaa toiminnastaan seuran jäsenistölle parhaaksi katsomallaan tavalla.

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen puolet johtokunnan muista jäsenistä on saapuvilla. Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai suullisesti vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.  

11 §
Seuran toimihenkilöiden tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluu

1) Puheenjohtaja kutsuu koolle johtokunnan, johtaa puhetta kokouksissa ja hyväksyy laskut.

2) Sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, laatii toimintakertomuksen ja hoitaa arkistoa.

3) Taloudenhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä seuran kirjanpidon.

12 §
Johtokunnan on jätettävä toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa niistä johtokunnalle kirjallinen lausunto viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta. Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 

13 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä. 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

14 §
Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee hyväksytyksi, mikäli molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista kannattaa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 

15 §
Mikäli seura purkautuu tai lakkautetaan, on jäljelle jääneet varat luovutettava Työväen Retkeilyliitto ry:lle. 

16 §
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.